Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A “Ελλάδα-Ιταλία” 2014 – 2020

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που στόχο έχει να βοηθήσει Δημόσιους και τοπικούς φορείς να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές ενέργειες και να δημιουργήσουν νέες πολιτικές, προϊόντα και υπηρεσίες, με απώτερο σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει την καινοτομία σε διάφορους τομείς όπως η μπλε ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, τα αγροτικά προϊόντα κ.α

Ενδεικτικές δράσεις:

 • Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
 • Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
 • Η προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
 • Προώθηση των μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε υποδομές δικτύου

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και Αναπτυξιακοί φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ.)
 • Οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι
 • Οργανισμοί που ασχολούνται με τη διαχείριση των φυσικών και ιστορικών περιοχών, με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, έρευνα και τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, κλπ.
 • Δημόσιες περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως οργανισμοί για το νερό και τη φύση
 • Φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ / ΟΜΚΧ)
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ή ημι-δημόσιων ερευνητικών οργανισμών
 • ΜΜΕ, ιδίως νεοσύστατες (με προτεραιότητα σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την περιοχή του προγράμματος)
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι ορεινών – μειονεκτικών περιοχών, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)
 • Κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης των δύο χωρών

Οι εμπλεκόμενοι Φορείς

Top